Idman - 01.01.2019

Masallı rayon Gənclər və İdman idarəsi
 
        Masalı rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1994-ci ilin iyul ayından rəsmi fəaliyyətə başlamışdır. İdarə Azərbaycan Respublikası Gənclər və idman Nazirliyinin qurumu kimi rayonda gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində dövlət siyasətini həyata keçirir.
  İdarə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konustitutsiyasını , Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, Azərbaycan respublikasının Prezidenrinin fərman və sərəncamlarını , Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabnetinin qərqr və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin kollegiyasının qərarlarını, əmr, sərəncam və digər normativ-hüquqi aktlarını,Rayon İcra hakimiyyətinin qərar və sərəncamlarını və bu əsasnaməni rəhbər tutur.
İdarə öz fəaliyyətini yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları , hüquq mühafizə orqanları, hökumət və qeyri-hökumət trəşkilatları , idman federasiyaları və cəmiyyətləri , habelə digər ictimai birliklərlə əlaqəli şəkildə həyata keçirir.
İdarənin Fəaliyyətinin maliyələşdirilməsi dövlət büdcəsi və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına həyata keçirilir.
İdarə müstəqil balansa malik ola bilər. Eyni zamanda operativ idarəçilik hüququ ilə dövlət mülkiyyətinə , müvafiq bank hesablarına , Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri və öz adı əks olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.
 
İdarənin əsas vəzifələri
 1. Gənclər və İdman sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək, gənclərin fiziki, əqli və mənəvi inkişafı üçün müvafiq şərait, bərabər hüquq və imkanlar yaratmaq;
 2. İdman və bədən tərbiyəsinə daha geniş kütlələr cəlb etmək , onların fiziki tərbiyəsini təşkil etmək, yüksək ixtisaslı idmançılar yetişdirmək;
 3. Gənclər və idman sahələrində dövlət siyasətinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı informative-analitik materiallar hazırlamaq, regionun iqtisadi , siyasi və mədəni həyatında , demoqrafik inkişafında gənclərin vəziyyətinin müxtəlif aspektlərinin təhlilini aparmaq;
 4. Rayonda idman yarışları təşkil etmək, idman tədbirlərnin keçirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;
 5. Mülkiyyət formasından aslı olmayaraq idman qurğularının rayon ərazisində yerləşdirilməsi planlarının müzakirəsində iştrak etmək;
 6. Sosial yönümlü proqram və layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət və yerli büdcədən ayrılan maliyyə və maddi vəsaitlərin məqsədli və səmərəli istifadəsinə nəzarəti həyata keçirmək;
 7. Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi, tərbiyəsi və ixtisaslarının artırılmasını təmin etmək, onların işini təhlil etmək;
 8. Rayon daxilində gənclər siyasətinin həyata keçirilməsinə , bədən tərbiyəsi və idman sahələrinin inkişaf etdirilməsinə dair proqramlar, tədbirlər planları hazırlamaq və icrasını təmin etmək
 9. Gənc nəslin yaradıcılıq potensialını, qüvvəsini, bilik və bacarığını milli dövlət quruculuğuna , iqtisadi və social proqramların həyata keçirilməsinə yönəltmək;
 10. Rayon ərazisində gənclər təşkilatlarının , idman cəmiyyətlərinin və idman federasiyalarının , digər gənclər , bədən tərbiyəsi və idman birliklərinin fəaliyyətini əlaqələndirmək;
 11. Gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idma n sahələrində Respublikanın digər şəhər və rayonları iləxarici ölkələrləəməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması işində və onların inkişaf etdirilməsində iştrak etmək;
 12. Rayonun social-iqtisadi inkişafı ilə bağlı məsələlərin həllində icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarına kömək etmək.
 
İdarənin əsas funksiyaları
 1. Öz səlahiyyətləri daxilində rayonda Azərbaycan Respublikasının normative-hüquqi aktlarının yerinə yetirilməsini təmin edir;
 2. Gənclərin problemlərinin həlli liə bağlı hesabat hazırlayır və Nazirliyə təqdim edir;
 3. Rayon ərazisində gənclərin iqtisadi , mədəni, təhsil, sosial müdafiə , bədən tərbiyəsi, idman və asudə vaxtın səmərəli keçirilməsinə yönəlmiş proqramların işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin etmək;
 4. Gənclərin social problemlərinin həlli, hüquqlarının müdafiəsi, müxtəlif peşələrə yiyələnməsi və işlə təmin olunması sahələrində əlaqədar təşkilatlarla birlikdə tədbirlər görür, lazım gəldikdə müvafiq yerli dövlət orqanları qarşısında vəsadət qaldırır;
 5. Gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində Nazirlik tərəfindən aparılan elmi araşdırmaların nəticələrini təcrübədə tətbiq etmək;
 6. Gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı ilə bağlı prespektiv cə cari planların hazırlanmasında iştrak etmək;
 7. Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində görülmüş işlər haqqında hesabatı hazırlayır və Nazirliyə təqdim edir;
 8. Bədən tərbiyəsi və idmanın maddı bazasının yaxşılaşdırılması, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi haqqında təkliflər hazırlayır və rayon icra hakimiyyətinə və müvafiq təşkilatların müzakirəsinə təqdim edir;
 9. Gənclərin maraqlarının hərtərəfli təmin edilməsi məqsədilə müsabiqələri, festivallari, sərgiləri, yarışları və digər tədbirləri təşkil edir;
 10. Müəyyən olunmuş qaydada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yüksək göstəricilərə nail olan idmançıları, bədən tərbiyəsi və idman işçilərini müvafiq qaydada təltif edir;
 11. Mədəniyyət və istirahət mərkəzlərində, kitabxanalardan səmərəli istifadə etməklə, gənclərdə vətənə məhəbbət, estetik kamillik , vicdan azadlığına hörmət, beynəlmiçilik hissi və digər mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdırır;
 12. Bədən tərbiyəsi təşkilatlarının qabaqcıl təcrübələrini təhlil edir, rayonda bədən tərbiyəsi və idman təşviqini, təbliğini və inkişafını təmin edir;
 13. Rayon tədris müəssisələrində bədən tərbiyəsi və idman vasitəsilə gənclərin və tələbələrin sağlamlığının qorunmasını və möhkəmləndirilməsini təmin edir;
 14. Rayonda əlillər arasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf etdirilməsi məqsədilə onların yarışlarda və sağlamlıq tədbirlərində iştrak etməsi üçün şərait yaratmaq;
 15. Rayonda istedadlı gənclərlə məqsədyönlü iş aparır, onların təhsilvə social problemlərinə diqqət yetirir, yaradıcılıq mühitinin formalaşmasına yardım göstərir, müxtəlif tədbirlər təşkil edir;
 16. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə gənclərə tibbi yardım göstərilməsi, onların sağlamlığının bərpa olunması istiqamətində tədbirlər həyata keçirir;
 17. Müasir idarəetmənin və bazaar iqtisadiyyatının əsaslarının gənclər tərəfindən öyrənilməsi,onların sahibkarlıq fəaliyyətinə yönəldilməsi və müasir biznes mühitinə uyğunlaşdırılmasında elmi-metodiki, konsaltiq-məsləhət xidmətlərini təşkil edir;
 18. Gənc ailələrin social və məişət problemlərini öyrənir. Boşanmaların səbəblərini təhlil edir və onların aradan qaldırılmasına dair müvafiq orqanlar qarşısında təkliflər irəli sürür;
 19. Şəxsiyyətin harmonic və hərtərəfli inkişafı, gənclərin əməyə, vətəni müdafiyə hazırlanması v milli ruhda tərbiyə olunması , onların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, istirahətlərinin səmərəlitəşkil edilməsi sahəsində bədən tərbiyəsinin və idmanın rolunun artırılmasına dair tədbirlər görür;
 20. Gənclərin milli adət-ənənələrə zidd olan əməllərdən uzaqlaşdıraraq , sağlam həyat tərzinə uyğun tərbiyə edir, səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən narkomaniyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərdə yaxından iştrak edir;
 21. Bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafının əsas istiqamətlərinin kompleks təhlilini və praqnozlaşdırılmasını həyata keçirir, müvafiq yerli dövlət orqanları ilə birlikdə bu sahəyə investisiyaların cəlb olunması üçün təklişlər hazırlayır;
 22. Əhalinin sağlam həyat tərzini təmin etmək üçün idman qurğularından səmərəli istifadə edilməsini təşkil edir;
 23. İdman növləri üzrə rayon miqyaslı yarışların və təlim-məşq toplanışların təqvimini Nazirliyin idman şöbəsi ilə razılaşdırıldıqdan sonar təsdiq edir;
 24. İdman növləri üzrə işin təşkili və aparılmasını tənzimləyən metodik, normative sənədlərin icrasını təmin edir;
 25. İdman növləri üzrə rayon komandalarının hazırlığını təşkil edir və onların Respublika yarışlarında iştirakını təmin edir, başqa yerli dövlət orqanları, şirkətlər,ictimai təşkilatlar və regional idman federasiyaları ilə birlikdə ehtiyyat qüvvələrinin hazırlığı üzrə iş aparır, bütün idman məktəbləri və olimpiya hazırlığı məktəbləri şəbəkəsinin inkişafını əlaqələndirir, onlara köməklik göstərir;
 26. Bədən tərbiyəsi və idman təşkilatlarının idman avadanlığına və ləvazimatlarına olan təlabatını öyrənir, təmin olunmasına köməklik göstərir;
 27. Gəncləri ekaloji təhlükəsizliyin təmin olunmasına cəlb edir, ətraf mühitin mühafizəsində gənclərin fəal iştirakını təmin edir;
 28. Gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində mütəxəssislərin hazırlanması və onların ixtisasının artırılmasında Nazirlik və İcra hakimiyyəti orqanları ilə məqsədyönlü iş aparır;
 29. Hər ilin yekunu üzrə müvafiq yerli orqanlardan , habelə təşkilati-hüquq və mülkiyyət formasından aslı olmayaraq rayon ərazisində fəaliyyət göstərən bədən tərbiyəsi və idmanyönümlü təşkilat, müəssisə və idarələrdən 1,2,3 nömrəli idman statistika hesabatları toplayır və Nazirliyə təqdim edir;
 30. Vətəndaşlar tərəfindən daxil olan məktub, ərizə, şikayətlərə baxır, lazimi tədbirlər görür;
 31. Öz vəzifələrinə uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər funksiyaları həyata keçirir.
 
İdarənin hüquqları
 1. Müəyyən olunmuş qaydada gənclər və idman sahələrində qanunvericiliyi təkminləşdirmək məqsədi ilə Nazirliyə təkliflər vermək;
 2. Müvafiq yerli orqanlardan , habelə, təşkilatı-hüquqi və mülkiyyət formasından aslı olmayaraq , hüquqi və fiziki şəxslərdən səlahiyyətliərinə aid məsələlər üzrə məlumat almaq;
 3. Öz səlahiyyətliəri həddində konfuranslar,müşavirələr, seminarlar və görüşlər keçirmək , sərgilər , festivallar, müsabiqələr və digər tədbirlər təşkil edir;
 4. Müvafiq qanunvericilik çərçivəsində gənclər, bədən tərbiyəsi və idman sahəsində tbliğat işlərini həyata keçirmək;
 5. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada tabeliyində qurumlar yaratmaq, onların yenidən təşkil edilməsinə və ləğv olunmasına dair təkliflər verir;
 6. İdarənin səlahiyyətində olan problemlərin öyrənilməsi üçün qanunvericiliyə müvafiq qaydada müqavilə əsasında işə mütəxəssislər və ekspertlərcəlb etmək;
 7. Əlaqədar yerli orqanlarla müəyyən olunmuş qaydada yeniyetmə və gənclər, bədən tərbiyəsi və idman problemləri üzrə idarələrarası momissiyalar və ekspert şuraları, habelə, işçi qrupları yaratmaq;
 8. Yarış qaydalarının , müqavilələrin kobud şəkildə pozulmasına , idmançılara , məşqçilərə, hakimlərə və idman komandalarının nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada intizam sanksiyaları tətbiq etmək üçün Nazirliyə təqdimatlar vermək.

Strukturu
 
Soyadı, adı, atasının adıVəzifəsiƏlaqə telefonu
Manafov Camal Zülfüqar oğluMasallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi050-637-44-88
Mütəllimov Oktay Balamirzə oğluMasallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini051-644-03-60
Əliyev Şaban Abas oğluİdman sahəsi üzrə baş məsləhətçi050-436-58-02
Nüsrətov Emin NürəddinoğluGənclər sahəsi üzrə baş məsləhətçi051-352-92-31
Zaidov Mehman Atamoğlan oğluGənclər sahəsi üzrə aparıcı məsləhətçi050-321-62-52
Qurbanov Müşfiq Qardaş oğluİdman sahəsi üzrə aparıcı məsləhətçi051-644-28-45
Əliyev Cəmil Xəlil oğluMühasibatlıq üzrə məsləhətçi-mühasib055-704-82-22
 
Masallı rayon Gənclər və İdman idarəsi nəzdində Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin
Fəaliyyəti haqqında
 
Idman növünün sayı - 5
İnkişaf etdirilən idman növləri: Sərbəst güləş, Yunan-roma güləşi, Taekvondo, Cüdo, Boks.
Qrupların sayı - 36
İdmanla məşqul olanların sayı: 383 nəfər
Nəticəli idmançıları:
-Taekvondo idman növü üzrə 2012-ci ildə Afina şəhərində keçirilən kişilər və qadınlar arasında Avropa çempionatında  III-yer Tahirli Türkanə
--Voleybol idman növü üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatı Bakı 2014-cü il I-yer.
--2004-2005-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında voleybol idman növü üzrə Respublika çempionatı 2015-ci il I-yer.
--01-04 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə  Azərbaycan birinciliyi Həsənov Soltan 46 kq II-yer,
----01-04 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə  Azərbaycan birinciliyi Kərimov Elmar 41.5 kq III-yer.
--16-19 aprel 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində sərbəst güləş idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Hüseynzadə Hüseyn 63 kq III-yer.
----19-21 may 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilən sərbəst güləş idman növü üzrə Azərbaycan birinciliyi Hüseynzadə Hüseyn 63 kq III-yer.
------19-21 may 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilən sərbəst güləş idman növü üzrə Azərbaycan birinciliyi Həmidli Rahid 96 kq I-yer.
--08-10 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstan şəhərində taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Ağayev Mirhüseyn 27 kq I-yer,
--08-10 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstan şəhərində taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Həsənov Əli 27 kq II-yer
----08-10 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstan şəhərində taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Hüseynov Balaş 37 kq III-yer,
------08-10 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstan şəhərində taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Vəliyev Rahid 27 kq I-yer,
------08-10 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstan şəhərində taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Hənifəyev İdris 45 I-yer.
--Karate Kyokşin Respublika turniri 2015-ci il Məhərrəmov Rahid 45 kq I-yer,
--Karate Kyokşin Respublika turniri 2015-ci il Bəbirov Kamil 50 kq I-yer,
--Karate Kyokşin Respublika turniri 2015-ci il Sadıqov Elmar 65 kq II-yer,
--Karate Kyokşin Respublika turniri 2015-ci il Quliyev İsdmayıl 35 kq II-yer,
-- Karate Kyokşin Respublika turniri 2015-ci il Kiçiybəyov Əli 35 kq II-yer,
-- Karate Kyokşin Respublika turniri 2015-ci il Əliyev Turanb 33 kq II-yer.
--Azərbaycan çempionatı Gənclərdən ibarət yığma komanda 2016-ci il I-yer.
--26-28 aprel 2016-cə il tarixlərdə sərbəst güləş idman növü üzrə Bakı şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında Beynəlxalq Qranpri Hüseynzadə Hüseyn 63 kq  III-yer.
--26-28 aprel 2016-cə il tarixlərdə sərbəst güləş idman növü üzrə Bakı şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında Beynəlxalq Qranpri Həmidli Rahid 85 kq III-yer.
-Cüdo üzrə Avropa və dünya kubokunun üçüncüsü Alışov Hikmət 
-Sərbəst güləş idman növü üzrə 2016-ci il tyarixdə Bakı şəhərində keçirilən yeniyetmə və gənclər arasında Beynəlxalq qranpiri turnirində I yer Hüseynzadə Hüseyn
--08-09 may 2016-cı il tarixlərdə Sabirabad rayonunda yunan roma güləşi üzrə Azərbaycan birinciliyi Mirzəyev Ülvi 46 kq II-yer,
--23-29 sentyabr 2016-cı il tarixlərdə Balakən rayonunda boks idman növü üzrə Açıq Azərbaycan turniri Quliyev Qəyyum 42 kq III-yer.
---08-09 may 2016-cı il tarixlərdə Sabirabad rayonunda yunan roma güləşi üzrə Azərbaycan birinciliyi Əmənov Kamran 69 kq III-yer,
---08-09 may 2016-cı il tarixlərdə Sabirabad rayonunda yunan roma güləşi üzrə Azərbaycan birinciliyi Səmədov Cavidan 100 kq II-yer,
----08-09 may 2016-cı il tarixlərdə Sabirabad rayonunda yunan roma güləşi üzrə Azərbaycan birinciliyi İsmayılov Cahid 42 kq III-yer.
--Respublika çempionatı Bakı şəhəri 2016-cı il Məhərrəmov Rahid 40 kq I-yer,
--- Karate Kyokşin Respublika çempionatı Bakı şəhəri 2016-cı il Bəbirov Kamil 45 kq III-yer,
--- Karate Kyokşin Respublika çempionatı Bakı şəhəri 2016-cı il Adilzadə Xalid 70 kq III-yer,
--- Karate Kyokşin Respublika çempionatı Bakı şəhəri 2016-cı il Vəliyev Camal 35 kq II-yer,
-- Karate Kyokşin Respublika çempionatı Bakı şəhəri 2016-cı il Şükürov Kənan 50 kq I-yer,
--- Karate Kyokşin Respublika çempionatı Bakı şəhəri 2016-cı il İbadullayev Toğrul 50 kq II-yer.
--22-24 fevral 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində  sərbəst güləş idman növü üzrə Azərbaycan birinciliyi Həmidli Rahid 96 kq III-yer.
--Taekvondo idman növü üzrə 2017-ci ildə Gürcüstanın Tibilisi şəhərində keçirilən gənclər arasında Beynəlxalq turnirdə  I-yer Məhərrəmli Samir,
--Taekvondo idman növü üzrə 2017-ci ildə Gürcüstanın Tibilisi şəhərində keçirilən gənclər arasında Beynəlxalq turnirdə  I-yer Vəliyev Rahid Nahid oğl
-14-15 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Türkiyədə keçirilən sərbəst güləş idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Sərxanlı Məhəmməd 50 kq II-yer.
--14-15 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Türkiyədə keçirilən sərbəst güləş idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Cabbarov Vüsal 55 kq I-yer.
--15-18 fevral 2017-ci il tarixlərdə yunan roma güləşi üzrə Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyi Bağırov Mirrəfi 50 kq III-yer.
--24-30 yanvar 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə  Azərbaycan çempionatı Səfərli Qoşqar 52 kq II-yer,
----24-30 yanvar 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə  Azərbaycan çempionatı Quliyev Qəyyum 44 kq III-yer.
--23.01-01.02 2017-ci il Salyan şəh Şahmat üzrə  Azərbaycan birinciliyi Nəbiyev Mirsadiq I-yer, --23.01-01.02 2017-ci il Salyan şəh Şahmat üzrə  Azərbaycan birinciliyi Heydərova Həcər III-yer.
 
--17-21 yanvar 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində taekvondo idman növü üzrə Gənclər və Böyüklər arasında Azərbaycan birinciliyində Məhərrəmov Samir 51 kq I-yer,
----17-21 yanvar 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində tae kvondo idman növü üzrə Gənclər və Böyüklər arasında Azərbaycan birinciliyində Tahirli Türkanə 49 kq III-yer.
--01-03 dekabr 2017-ci il tarixlərdə Gürcüstan şəhərində taekvondo idman növü üzrə  Batumi Open Beynəlxalq turnir Vəliyev Rahid 33 kq III-yer,
--01-03 dekabr 2017-ci il tarixlərdə Gürcüstan şəhərində taekvondo idman növü üzrə  Batumi Open Beynəlxalq turnir Məhərrəmov Samir 59 kq I-yer.
-- Karate Kyokşin Respublika turniri Bakı 2017-ci il Şükürov Əlişad 28 kq I-yer,
-- Karate Kyokşin Respublika turniri Bakı 2017-ci Abbasov Həsən 35 kq I-yer,
-- Karate Kyokşin Respublika turniri Bakı 2017-ci Bağırov Ravi 30 kq III-yer.
--19-22 fevral 2017-ci il Lənkəran ş Şahmat üzrə Respublika yarışı Heydərova Həcər II-yer,
--19-22 fevral 2017-ci il Lənkəran ş Şahmat üzrə Respublika yarışı Talıbzadə Mirseyidəli II-yer, --19-22 fevral 2017-ci il Lənkəran ş Şahmat üzrə Respublika yarışı Əliyev İlham I-yer,
--19-22 fevral 2017-ci il Lənkəran ş Şahmat üzrə Respublika yarışı Əkbərov Nuran I-yer,
--19-22 fevral 2017-ci il Lənkəran ş Şahmat üzrə Respublika yarışı Heydərova Gülçin I-yer,
--19-22 fevral 2017-ci il Lənkəran ş Şahmat üzrə Respublika yarışı Əliyeva Leyla III-yer.
--19-22 fevral 2018-ci il tarixlərdə sərbəst güləş idman növü üzrə Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyi Hüseynli Babək 60 kq II-yer.
--23 mart 2017-ci il Bakı ş Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı Heydərova Həcər IV-yer,
--23 mart 2017-ci il Bakı ş Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı Nəbiyev Mirsadiq V-yer.
--04 dekabr 2017-ci il Səlyan ş Şahmat üzrə Respublika birinciliyi Heydərova Gülçin I-yer,
--04 dekabr 2017-ci il Səlyan ş Şahmat üzrə Respublika birinciliyi Dadaşov Dadaş II-yer,
--04 dekabr 2017-ci il Səlyan ş Şahmat üzrə Respublika birinciliyi Talıbzadə Mirseyidəli II-yer.
-- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə İspaniyanın Marina Dor şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində II- yer Vəliyev Rahid Nahid oğlu,
--- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində uşaqlar və yeniyetmə oğlanlar və qızlar arasında keçirilən “Patriot”adlı Beynəlxalq turnirində ; Yeniyetmə qızlar arasında I –yer Əzizova Sevda Xəyaal qızı, Uşaqlar arasında I- yer Nəbizadə Yunus Vurğun oğlu , III- yer Əliyev Ağakərim Vüsal oğlu
---- Cüdo idman növü üzrə 2018-ci ildə Sumqayıt şəhərində keçirilən Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr edilmiş 2005-2007-ci il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar və qızlar arasında VII Beynəlxalq turnirdə qızlar arasında III-yer Babayeva Nərmin Elçin qızı
-- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə Rusiya Federasiyasının Samara şəhərində yeniyetmələr arasında  keçirilən “Məğlubedilməz güc”adlı Beynəlxalq turnirində I-yer Vəliyev Rahid Nahid oğlu,II-yer Müzəffərov Yusif İlham oğlu
--11-12 noyabr 2018-ci il tarixlərdə Rusiya Federasiyasında taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Əzizova Sevda 37 kq I-yer,
--11-12 noyabr 2018-ci il tarixlərdə Rusiya Federasiyasında taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Nəbizadə Yunis 30 kq I-yer,
--11-12 noyabr 2018-ci il tarixlərdə Rusiya Federasiyasında taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir Əliyev Ağakərim 28 kq III-yer.
--19-22 fevral 2018-ci il tarixlərdə yunan roma güləşi üzrə Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyi Quliyev Asiman 65 kq II-yer.
--Gənclər arasında Voleybol idman növü üzrə Azərbaycan birinciliyi Gəncə şəhəri 2018-ci il I-yer
-- Voleybol idman növü üzrə Yığma komandanın üzvü Ağayev Aqil 2018-ci il
---Voleybol idman növü üzrə Yığma komandanın üzvü Ağayeva Nilüfər 2018-ci il
---Voleybol idman növü üzrə Xəlilov Ruhid 2005-ci ildən Respublika və Beynəlxalq yarışların hakimi 2018-ci il
---Voleybol idman növü üzrə Mənsimov Vüqar Respublika dərəcəli hakim 2018-ci il
---Voleybol idman növü üzrə Yığma komandanın üzvü Alışanov Elnur 2018-ci il.
--Voleybol idman növü üzrə 2004-2005-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında Respublika çempionatı İsmayıllı I-yer 2018-ci il
--13-16 mart 2018-ci il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə  Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyi Ağayev İlham 73 kq I-yer.
--19-21 dekabr 2018-ci il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə  Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyi Alışov Hikmət 100 kq III-yer.
-- Karate KyokşinAzərbaycan birinciliyi Bakı 2018-ci il Məhərrəmov Rahid 40 kq II-yer,
-- Karate KyokşinAzərbaycan birinciliyi Bakı 2018-ci il Kiçiybəyov Əli 28 kq III-yer.
--25 yanvar 04 fevral  2018-ci il Mingəçevir ş Şahmat üzrə Azərbaycan birinciliyi Heydərova Gülçin III-yer,
--25 yanvar 04 fevral  2018-ci il Mingəçevir ş Şahmat üzrə Azərbaycan birinciliyi Nəbiyev Mirsadiq III-yer.
--23-26 aprel 2019-cı il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə  Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyində Abışov Elmar 66 kq III-yer,
23-26 aprel 2019-cı il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə  Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyində Babayeva Nərmin 63 kq II-yer,
--23-26 aprel 2019-cı il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə  Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyində Salmanova Şəfiqə 32 kq III-yer.
--22-24 fevral 2019-cı il tarixlərdə Gürcüstan şəhərindı taekvondo idman növü üzrə beynəlxalq turnir Əzizova Sevda I-yer,
--22-24 fevral 2019-cı il tarixlərdə Gürcüstan şəhərindı taekvondo idman növü üzrə beynəlxalq turnir Əliuyev Ağakərim II-yer,
--22-24 fevral 2019-cı il tarixlərdə Gürcüstan şəhərindı taekvondo idman növü üzrə beynəlxalq turnir Feyzullayev İlkin II-yer.
--03-05 2019-cı il tarixlərdə Göy-göl rayonunda taekvondo idman növü üzrə  Beynəlxalq turnir Əliyev Ağakərim 27 kq III-yer,
--03-05 2019-cı il tarixlərdə Göy-göl rayonunda taekvondo idman növü üzrə  Beynəlxalq turnir Əzizova Sevda 37 kq III-yer,
--03-05 2019-cı il tarixlərdə Göy-göl rayonunda taekvondo idman növü üzrə  Beynəlxalq turnir Vəliyev Rahid 45 kq III-yer.
--Karate Kyokşin Respublika birinciliyi Bakı ş 2019-cu il Şərifov Ramal 40 kq I-yer,
--Karate Kyokşin Respublika birinciliyi Bakı ş 2019-cu il Sadıqov Elmar 65 kq I-yer,
--Karate Kyokşin Respublika birinciliyi Bakı ş 2019-cu il Əliyev Turan 45 kq II-yer,
--Karate Kyokşin Respublika birinciliyi Bakı ş 2019-cu il Bəbirov kamil 45 kq III-yer.
 
 
Dərəcəli İdmançıların sayı cəmi: 155 nəfər
Məşqçilərin sayı cəmi: 16 nəfər
 
Strukturu
Soyadı, adı, atasının adıVəzifəsiƏlaqə telefonu
Kərimov Elxan QulamhüseynUGİM-nin direktoru050-561-44-77
Müzəffərli Cümşüd ŞamilUGİM-nin dərs hissə müdiri050-561-50-40

 
Rayonun idmanı haqqında
 
Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsi və onun nəzdində olan Uşaq Gənclər İdman Məktəbi 1994-cü ildən fəaliyyətə başlamışdır. Rayonda  gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində dövlət siyasətini həyata keçirir.
Hal-hazırda 5 idman növü (sərbəst güləş, yunan roma güləşi, taekvondo, cüdo, boks) fəaliyyət göstərir.
Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin 4 məşqçi-müəllimi Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən fəxri adlarla təltif olunmuşlar.
            Bundan əlavə  2007-ci ildən fəaliyyət göstərən Masallı Olimpiya İdman Kompleksində olan idman bölmələri (taekvondo, sərbəst güləş, cüdo, boks, trenajor, üzgüşülük, futbol, valeybol ve gimnastika ) bölmələri yerləşir.
Masallı rayon Təhsil Şöbəsinin nəzdində olan UGİM-də (yunan roma güləşi, futbol, valeybol və tenis) bölmələri var.
     Bundan əlavə rayonumuzda Azər idman klubu, Məhsul idman cəmiyyəti, futbol stadionu, Uşaq gənclər Şahamat   idman məktəbi və 202 sadə idman qurğuları vardır.
Rayonda bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olanların ümumi sayı 31876 nəfər təşkil edir. Onlardan 9 nəfər idman ustası, 11 nəfər idman ustalığına namizəd, 213 nəfər I dərəcəli idmançı, 7 nəfər beynəlxalq yarışların mükafatçılarıdır.
Buna misal olaraq Taekvondo idman növü üzrə 2012-ci ildə Afina şəhərində keçirilən kişilər və qadınlar arasında Avropa çempionatında Tahirli Türkanə III, Alışov Hikmət cüdo üzrə Avropa və dünya kubokunun üçüncüsü olmuşdur.
-Sərbəst güləş idman növü üzrə 2016-ci il tyarixdə Bakı şəhərində keçirilən yeniyetmə və gənclər arasında Beynəlxalq qranpiri turnirində I yer Hüseynzadə Hüseyn
--Taekvondo idman növü üzrə 2017-ci ildə Gürcüstanın Tibilisi şəhərində keçirilən gənclər arasında Beynəlxalq turnirdə  I-yer Məhərrəmov Samir,
--Taekvondo idman növü üzrə 2017-ci ildə Gürcüstanın Tibilisi şəhərində keçirilən gənclər arasında Beynəlxalq turnirdə  I-yer Vəliyev Rahid,
-- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə İspaniyanın Marina Dor şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində II- yer Vəliyev Rahid Nahid oğlu,
--- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində uşaqlar və yeniyetmə oğlanlar və qızlar arasında keçirilən “Patriot”adlı Beynəlxalq turnirində ; Yeniyetmə qızlar arasında I –yer Əzizova Sevda Xəyaal qızı, Uşaqlar arasında I- yer Nəbizadə Yunus Vurğun oğlu , III- yer Əliyev Ağakərim Vüsal oğlu
---- Cüdo idman növü üzrə 2018-ci ildə Sumqayıt şəhərində keçirilən Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr edilmiş 2005-2007-ci il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar və qızlar arasında VII Beynəlxalq turnirdə qızlar arasında III-yer Babayeva Nərmin Elçin qızı
-- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə Rusiya Federasiyasının Samara şəhərində yeniyetmələr arasında  keçirilən “Məğlubedilməz güc”adlı Beynəlxalq turnirində I-yer Vəliyev Rahid Nahid oğlu,II-yer Müzəffərov Yusif İlham oğlu
Ümumiyyətlə rayonumuzda olan idman növləri üzrə son dövrlər rayonumuzun idmançıları yüksək nəticələr əldə etmişlər.
Bundan sonrada ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənablarının idmana və idmançılara göstərdiyi qayğını rəhbər tutaraq daha da yüksək nəticələr əldə edəcəyik dövlətimizin üç rəngli bayrağını Olimpiya, dünya çempionatlarında daima zirvələrdə ucaldarıq.
            Müstəqil dövlətimizin daha da qüdrətlənməsi naminə  möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşəcəyik.
Hörmətli Prezidentimizin təşəbbüsü ilə Masallıda taekvondo idman mərkəzi, boks mərkəzi və Boradigah qəsəbəsində yerləşən idman mərkəzi tikiliub istifadəyə verilmişdir  ki, bunlarda yüksək səviyyəli idmançılar hazırlamağ imkanına malikdir.
2018-ci ildə cənub regional Masallı Cüdo Təlim məşq bazası tikiliub istifadəyə verilmişdir  ki, bunlarda yüksək səviyyəli idmançılar hazırlamağ imkanına malikdir.
Ölkə rəhbərimizin idmana və idmançılara göstərdiyi qayğının və tez-tez mötəbər idman tədbirlərinə ev sahibliyi etməsi bunun əyani sübutudur.
 
 
Masallı Olimpiya İdman Kompleksi
 
Idman növünün sayı - 9
İnkişaf etdirilən idman növləri: Taekvondo, sərbəst güləşi, cüdo, boks, trenajor, üzgüçülük, futbol, voleybol, otüstü hokkey ,gimnastika
Qrupların sayı - 8
Nəticəli idmançılar:
-2012-ci ildə Bakı şəhərində taekvondo üzrə keçirilən Azərbaycan birinciliyində Əliyev Cəlal III,
Boks üzrə Azərbaycan birinciliyində Mehdiyev Bəhruz və Hacizadə Təbriz III-yerə layiq görülmüşlər.
08-10.02.2019-cı il tarixlərdə Türkiyənin Edirnə şəhərində Üzgüçülük üzrə böyüklər arasında süimming Championship beynəlxalq yarış İsrafilov Vəli III-yer.
İdmanla məşqul olanların sayı: 170 nəfər
Məşqçilərin sayı - 5 nəfər

  
Masallı rayon Təhsil şöbəsi nəzdində
Uşaq- Gənclər İdman -Şahmat Məktəbi
 
Idman növünün sayı - 5
İnkişaf etdirilən idman növləri: Yunan roma güləşi, futbol, voleybol, stolüstü tennis, Şahmat.
Qrupların sayı - 70
İdmanla məşqul olanların sayı: 883 nəfər
Dərəcəli İdmançıların sayı: 393 nəfər
Məşqçilərin sayı: 35 nəfər
 
Sturukturu
 
Soyadı, adı, atasının adıVəzifəsiƏlaqə telefonu
Yaqubov Əlfağa MəmmədəliUGİŞM-nin direktoru 
Mehtiyev Şirziyad ZeydullaDərs hissə müdiri0503619140
Fərmanlı Famil FərmanBaş təlimatçı0503597717
Piriyev Maarif AlquluTəlimatçı 
 
 
Masallı RTŞ Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbi
Dünya, Avropa, Azərbaycan və beynəlxalq turnirlərdə yer tutmuş idmançıların və onların məşqçilərinin
SİYAHISI
İdmançının soyadı, adı və atasının adıİdman növüYerinə yetirdiyi idman dərecəsiMəşqçinin soyadı, adı və atasının adı
12345
1Voleybol komandası 1999-2000-ci il təvəllüdlü oğlanlarVoleybolI-yerSüfəddin Məmmədov
Vüqar Məmmədov
2Valeybol üzrə 2002-2003-cü il təvəllüdlü oğlanlarVoleybolI yerNiyaməddin Məmmədov
Şirziyad Mehtiyev 
3Valeybol üzrə 2002-2003-cü il təvəllüdlü oğlanlarVoleybolIII yerNiyaməddin Məmmədov
Şirziyad Mehtiyev
4Valeybol üzrə 2004-2005-cü il təvəllüdlü oğlanlarVoleybolI yerNiyaməddin Məmmədov
Şirziyad Mehtiyev
 
 
 
Masallı rayon Uşaq İdman Gənclər Şahmat məktəbinin beynəlxalq turnirlərdə yer tutan idmançıları və onların məşqçilərinin
SİYAHISI
 
İdmançının soyadı, adı və atasının adıİdman növüYerinə yetirdiyi idman dərecəsiMəşqçinin soyadı, adı və atasının adı
12356
1Heydərova GülçinŞahmatIII-yerFərmanlı Famil
2Nəbiyev MirsadiqŞahmatI-yerMəcidov Asəf
3Əlizadə ƏliŞahmatIII-yerFərmanlı Ziya
4Orucov SücayətŞahmatC qrupu III-yerFərmanlı Famil
5Heydərova GülçinŞahmatIII-yerFərmanlı Famil
6Heydərova GülçinŞahmatFinala vəsiqəFərmanlı Famil
7Heydərova GülçinŞahmatII-yerFərmanlı Famil
8Orucov SücayətŞahmatII-yerFərmanlı Famil
9Heydərova GülçinŞahmatII-yerFərmanlı Famil 
10Şahmat üzrə məktəblilərin şahmat olimpiadasında komandaŞahmatIII yerFərmanlı Famil
Əzizli İsmayıl
Mustafayev Ərəstun
Məcidov Asəf
 
 

 Məhsul kənd könüllü həmkarlar idman cəmiyyəti Masallı rayon Şurası
Idman növünün sayı -2
İnkişaf etdirilən idman növləri: sərbəst güləş, futbol,
Qrupların sayı - 3
İdmanla məşqul olanların sayı: 60 nəfər
Məşqçilərin sayı - 3 nəfər
 
Sturukturu
 
Soyadı, adı, atasının adıVəzifəsiƏlaqə telefonu
Həşimov Yavər Çingiz oğluMəhsul kənd könüllü həmkərlar idman cəmiyyəti Masallı rayon şurası 
 
 
 
Masallı Boks Mərkəzi
Idman növünün sayı -1
İnkişaf etdirilən idman növləri: Boks
Qrupların sayı - 8
İdmanla məşqul olanların sayı: 120 nəfər
Məşqçilərin sayı - 3 nəfər
  
Sturukturu
 
Soyadı, adı, atasının adıVəzifəsiƏlaqə telefonu
Hacıyev Elnur Əvəzəlidirektor0503394242
 
 
Nəticəli idmançılar:
-2014-cü ildə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə keçirilən Respublika turnirində; Həsənov Soltan I yer , Ələkbərov Bəbir I yer,Teymurov Toğrul I yer, Ələkbərov Ramazan I yer, Vəliyev Yadulla II yer, Tahirov Sənan III yer
-2015-ci ildə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə keçirilən Azərbaycan birinciliyində; Teymurov Toğrul II yer
-2015-ci ildə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə yeniyetmələr arasınd keçirilən açıq Bakı birinciliyində; Həsənov Soltan II yer, Rəhimov Elmar III yer
-2015-ci ildə Masallı rayonunda boks idman növü üzrə keçirilən Gilan birinciliyində; Kərimov Elmar I yer, Teymurov Toğrul II yer, Lələyev Cavid II yer, Mənsurzadə Rauf II yer, Həsənov Soltan III yer
-2016-cı ildə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə gənclər arasında keçirilən Bakı birinciliyində; Səfərli Camal III yer
-2017-ci ildə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə keçirilən Respublika turnirində; Quliyev Qəyyum III yer
-2017-ci ildə Bakı şəhərində boks idman növü üzrə yeniyetmələr arasında keçirilən Azərbaycan çempionatında; Quliyev Qəyyum I yer.

 Masallı Taekvando Mərkəzi
Idman növünün sayı -1
İnkişaf etdirilən idman növləri: Taekvando
Qrupların sayı - 4
İdmanla məşqul olanların sayı: 100 nəfər
Məşqçilərin sayı - 2 nəfər
  
Sturukturu
 
Soyadı, adı, atasının adıVəzifəsiƏlaqə telefonu
Ağayev Ədalət HabilDirektor0505134410
 
 
-2012-ci ildə Yunanistanın Afina şəhərində taekvando idman növü üzrə keçirilən Avropa Çempionatında III yer
-2013-cü ildə İndoneziyada taekvando idman növü üzrə keçirilən İslam Oyunlarında Tahirli Türkanə III yer
-2014-cü ildə Sumqayıt şəhərində taekvando idman növü üzrə keçirilən yeniyetmələr arasında Respublika birinciliyində Məhərrəmov Samir I yer
-2017-ci ildə Bakı şəhərində taekvando idman növü üzrə keçirilən gənclər arasında Respublika birinciliyində Məhərrəmov Samir I yer
-2017-ci ildə Tovuz rayonunda taekvando idman növü üzrə keçirilən yeniyetmələr arasında Respublika birinciliyində Hüseynov Balaş III yer, Kərimli Kərim III yer
-2017-cü ildə Bakı şəhərində tekvando idman növü üzrə keçirilən Böyüklər arasında Respublika birinciliyində Tahirli Türkanə II yer
-2017-ci il tarixlərdə Gürcüstanın Tiblisi şəhərində taekvando idman növü üzrə “Tiblisi Open” beynəlxalq turniridə Məhərrəmov Samir I yer
-2017-ci il tarixlərdə Gürcüstanın Tiblisi şəhərində taekvando idman növü üzrə “Tiblisi Open” beynəlxalq turniridə Vəliyev Rahid III yer
-- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə İspaniyanın Marina Dor şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində II- yer Vəliyev Rahid Nahid oğlu,
--- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində uşaqlar və yeniyetmə oğlanlar və qızlar arasında keçirilən “Patriot”adlı Beynəlxalq turnirində ; Yeniyetmə qızlar arasında I –yer Əzizova Sevda Xəyaal qızı, Uşaqlar arasında I- yer Nəbizadə Yunus Vurğun oğlu , III- yer Əliyev Ağakərim Vüsal oğlu
---- Cüdo idman növü üzrə 2018-ci ildə Sumqayıt şəhərində keçirilən Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr edilmiş 2005-2007-ci il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar və qızlar arasında VII Beynəlxalq turnirdə qızlar arasında III-yer Babayeva Nərmin Elçin qızı
-- Taekvondo idman növü üzrə 2018-ci ildə Rusiya Federasiyasının Samara şəhərində yeniyetmələr arasında  keçirilən “Məğlubedilməz güc”adlı Beynəlxalq turnirində I-yer Vəliyev Rahid Nahid oğlu,II-yer Müzəffərov Yusif İlham oğlu
 
Azərbaycan birinciliyində yer tutan idmançılar və onların məşqçilərinin
S İ Y A H I S I
 
S/sİdmançının adı soyadıİdman növüÇəkisiTutduğu yerMəşqçisi
1Əliyev FəridBoks80IIIHacıyev Elnur
2Alışov HikmətCüdo90IIIQuliyev Xanağa
3Alışov HikmətSambo90IQuliyev Xanağa
4Qafarlı KamalSambo100IIIQuliyev Xanağa
5İsayev ÜmüdSambo82IIQuliyev Xanağa
6Məlikli MəlikağaSərbəst güləş96IIİsayev Qurbanəli
7Məmmədov SahilYunan-roma güləşi84IIƏmənov Qardaşxan
8Niftullayeva GülgünTaekvondo49IAğayev Ədalət
9Tahirli TürkanəTaekvondo51IIIAğayev Ədalət
10Hüseyzadə HüseynSərbəst güləş56IXıdır Hüseynov
11Ələmov MirxalıqSərbəst güləş35IIQurbanəli isayev
12Məmmədov SəadətBoks43IIITelman Vəliyev
13Məmmədov ElnurBoks54IIITelman Vəliyev
14Seyidağalı NicatBoks59IITelman Vəliyev
15Bədəlov TuralYunan-roma38IIIƏkbərov Səyədulla
16Fərzullayev FərzullaYunan-roma42IIƏmənov Qardaşxan
17Nəcəfov HəmidYunan-roma60IIIƏmənov Qardaşxan
18Əliyev CəlalTaekvondo45IIIMüzəffərli Cümüud
19Orucov AzərŞahmat IIIƏliyev Famil
20Abışov ƏmrahOtüstü hokkeyFransaBəşirov Cəmil
21Tahirli TürkanəTaekvondo53           IIAğayev Ədalət
22Niftullayeva GülgünTaekvondo49           IIIAğayev Ədalət
23Əliyev CəlalTaekvondo51           IIIMüzəffərli Cümşüd
24Əmənov RəşidOtüstü hokkeyFransaBəşirov Cəmil
25İmanov TofiqOtüstü hokkeyPortuqalyaBəşirov Cəmil
26Məhərrəmov SamirTaekvondo51IAğayev Ədalət
27Tahirli TürkanəTaekvondo53IIIAğayev Ədalət
28Əliyeva ÜlkərTaekvondo43IIIAğayev Ədalət
29Alışov HikmətCüdo80IQuliyev Xanaga
30Hüseynzadə HüseynSərbəst/g58IIIHüseynov Xıdır
31Əliyev ƏliCüdo55IIIQuliyev Xanaga
32Alışov HikmətSambo90IIIQuliyev Xanaga
33Teymurov ToğrulBoks62IIVəliyev Telman
34Hüseynzadə HüseynSərbəst/g63IIIHüseynov Xıdır
35Həmidli RahidSərbəst/g90IIIHüseynov Xıdır
36Həmidli RahidSərbəst/g95IIIHüseynov Xıdır
37Bağırov MirrəfiCüdo50IIIQuliyev Xanağa
38Məhərrəmov SamirTaekvando59IAğayev Sadiq
39Vəliyev RahidTaekvando33IIIAğayev Sadiq
40Tahirli TürkanəTekvando49IIAğayev Ədalət
41Quliyev QəyyumBoks44IIMehtiyev Həbib
42Babayeva NərminCüdo57IQuliyev Xanağa
43Quliyev HeydərəliCüdo42IIIQuliyev Xanağa
44Ağayev İlhamCüdo73IIIQuliyev Xanağa
 
 

Facebook Səhifəmiz
masallida.az © 2o18 - Bütün Hüquqlar Qorunur!
Hazırladı Tural Rasuloff
masallida.az masallida.az